Λειτουργικό ABA

Τι Ειναι Το Λειτουργικο Αβα – Το Εκπαιδευτικο Μοντελο Pyramid;

Το Λειτουργικό ABA (Applied Behavior Analysis) – Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαμόρφωση και υποστήριξη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Σχεδιασμένο από τον Andy Bondy, PhD, και βασισμένο στις αρχές της λειτουργικής εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς (ΑΒΑ), το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid, προσφέρει ένα μοναδικό θεμέλιο για όσους διδάσκουν σε σχολεία, σε επαγγελματικούς χώρους, στο σπίτι και στην κοινότητα. Αυτό το μοναδικό μοντέλο, ωφελεί άτομα με αναπτυξιακές διαφορές, αυτισμό, επικοινωνιακές δυσκολίες και/ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες ανεξαρτήτου ηλικίας.

Για να επιτύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για τον μαθητή μας, δεν απαιτούνται μόνο πληροφορίες για το τι και πώς θα διδάξουμε – απαιτείται ένα πλάνο για να συνθέσουμε όλα τα κομμάτια. Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid (Λειτουργικό ΑΒΑ) προσφέρει έναν σαφή οδηγό για τον καθένα μέσα στην ομάδα προκειμένου να καθορίσει ποιά στοιχεία να αντιμετωπίσει σε μία συγκεκριμένη σειρά.  Όπως και το χτίσιμο μίας πυραμίδας ξεκινάει με τη διαμόρφωση ενός γερού θεμελίου πριν την ανοικοδόμηση του κτιρίου, το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid (Λειτουργικό ΑΒΑ) ξεκινάει με ένα ισχυρό θεμέλιο, έχοντας ως βάση μία επιστημονική προσέγγιση στην διδασκαλία.

Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid -Λειτουργικό ΑΒΑ περιλαμβάνει μία διάκριση μεταξύ δομικών και εκπαιδευτικών συστατικών  μερών.

Τα δομικά στοιχεία διαμορφώνουν τη βάση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ευνοϊκό για μάθηση. Αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία περιλαμβάνουν:

  1. Λειτουργικές Δραστηριότητες
  2. Ισχυρά Συστήματα Ενίσχυσης
  3. Λειτουργική Επικοινωνία και Κοινωνικές Δεξιότητες
  4. Αντιμετώπιση Απρόσφορων με το Πλαίσιο Συμπεριφορών

Τα εκπαιδευτικά στοιχεία διαμορφώνουν την κορυφή του Μοντέλου Pyramid και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αποτελεσματικών μαθημάτων. Τα στοιχεία στην κορυφή περιλαμβάνουν:

  1. Γενίκευση
  2. Είδη Μαθημάτων
  3. Τεχνικές Διδασκαλίας/ Τεχνικές Βοήθειας
  4. Διόρθωση Λάθους (μοναδικά σχεδιασμένη και κατάλληλη για συγκεκριμένες στρατηγικές βοήθειας)

Όλα τα στοιχεία περιλαμβάνουν λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, απαιτώντας συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Όταν συνδυαστούν όλα τα στοιχεία, η προσέγγιση θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία για το προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές. Εφαρμόζοντας το Λειτουργικό ΑΒΑ – Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid θα χτίσετε ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα οδηγήσει σε πρόοδο και μεγαλύτερη αυτονομία.

Γενίκευση Τεχνικές Διδασκαλίας Αποτελεσματικά Μαθήματα Λειτουργική Επικοινωνίας Λειτουργικές Δραστηριότητες Ισχυροί Ενισχυτές Ακατάλληλες μετο Πλαίσιο Συμπεριφορές Διόρθωση Λάθους Το «Γιατί»της Συμπεριφοράς Δεδομένα Το «Τι»της Διδασκαλίας Το «Πώς»της Διδασκαλίας

 

Applied Behaviour Analysis Aba – Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid

Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid επικεντρώνεται στο «γιατί» της μάθησης και στο «πώς» της διδασκαλίας, όχι απλά στο «τι» να διδάξουμε, δημιουργώντας έτσι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον κάθε μαθητή που θα εξυπηρετήσει τους δικούς του στόχους.

Το «τί» της διδασκαλίας

Καίρια στοιχεία που ενθαρρύνουν την αυτονομία σε όλα τα περιβάλλοντα

Το «Γιατί» της Συμπεριφοράς

Μία σειρά αρχών ή κανόνων για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας με επιτυχία

Το «πώς» της διδασκαλίας

Συστηματικές τεχνικές που μεγιστοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθητή

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Μαθήματα για την ανάπτυξη της αυτονομίας με υλικά σχεδιασμένα να προωθήσουν την πρακτική χρήση και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μίας δεξιότητας

Ισχυρά Συστήματα Ενίσχυσης

Οπτικά συστήματα που διευκολύνουν την  πρόσβαση σε ισχυρούς ενισχυτές

Λειτουργική Επικοινωνία

Επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη της αυτονομίας ενσωματωμένες μέσα σε καθημερινές δραστηριότητες

Ακατάλληλες με το Πλαίσιο Συμπεριφορές

Προσδιορισμός του λειτουργικού ελέγχου των απρόσφορων με το πλαίσιο συμπεριφορών εστιάζοντας στη διδασκαλία και την υποστήριξη ισοδύναμων εναλλακτικών συμπεριφορών

Γενίκευση

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σχεδιάζονται πριν την έναρξη της διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά τόσο του ερεθίσματος όσο και της αντίδρασης

Αποτελεσματικά Μαθήματα

Διακρίνει μεταξύ και προσδιορίζει τους τύπους μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων διάκρισης έναντι μαθημάτων αλληλουχίας, καθώς και μαθήματα που ξεκινούν από τον εκπαιδευτή έναντι μαθημάτων που ξεκινούν από τους μαθητές

Τεχνικές Διδασκαλίας

Περιγράφει ένα σύνολο επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών που μπορεί να περιλαμβάνει τη σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς ή τη χρήση προτροπών μαζί με σαφείς αποτελεσματικές στρατηγικές για την απόσυρση των προτροπών

Διόρθωση Λαθών

Συστηματική χρήση τεχνικών διόρθωσης λαθών σχεδιασμένων ώστε να προωθούν τις ευκαιρίες μάθησης και να συνδυάζουν την τεχνική με τον τύπο μαθήματος

Εάν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε το Λειτουργικό ΑΒΑ Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid για να διαμορφώσετε πιο αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο για το Λειτουργικό ΑΒΑ: Εκπαιδευτικό Μοντέλο Pyramid ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για προγραμματίσετε ένα Πρόγραμμα Εποπτείας και Υποστήριξης.